REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI DANONINO

Pe locuri, fiti gata, actiune! Pune in scena reclama ta Danonino si castiga!”

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1. Prezenta activitate promotionala Pe locuri, fiti gata, actiune! Pune in scena reclama ta Danonino si castiga!” (denumita in continuare “Campania”) este organizata si desfasurata de Danone ‐ Productie si Distributie de Produse Alimentare S.R.L. , (denumita in continuare “Organizatorul”), o societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul social in Bucuresti, Str. Soldat Nicolae Canea, nr. 96, Sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/9619/1996, cod unic de inmatriculare 8961927, avand notificarea inregistrata la ANSPDCP sub nr. 3487.

1.2. Campania se va desfasura prin intermediul SYSCOM DIGITAL S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, Str. Carol Knappe, nr. 41, Sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J40/9256/2009, CIF RO25946293, , numita in cele ce urmeaza “Agentia” sau ’’Agentia Digitala’’, in calitate de reprezentant al Organizatorului.

1.3. Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament, pe care participantii la aceasta Campanie au obligatia sa il respecte (denumit in continuare “Regulamentul Oficial” sau “ Regulamentul”).

1.4. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania, fiind disponibil in mod gratuit oricariu participant la Campanie pe website-ul www.danonino.ro/ReclamaMea. De asemenea, Regulamentul poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la art. 1.1. de mai sus, pe toata durata de desfasurare a Campaniei.

1.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial pe parcursul derularii Campaniei, inclusiv perioada, elemente ale mecanismului Campaniei, forma si continutul premiilor, insa nu si valoarea, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea in mod public a modificarilor respective prin intermediul acelorasi canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost facut public anterior, precum si prin notificarea autoritatilor competente, dupa caz, daca modificarile efectuate necesita o astfel de notificare, cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea sa devina aplicabile. Modificarile vor intra in vigoare dupa intocmirea unui Act aditional la prezentul Regulament, document ce va fi facut public pe website-ul Campaniei promotionale www.danonino.ro/ReclamaMea .

1.6. Organizatorul si Agentia vor fi numite in continuare impreuna “ societatile implicate in organizarea Campaniei”.

1.7. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, iar prevederile Regulamentului vor prevala.

 

SECTIUNEA 2. ARIA SI OBIECTUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 

2.1. Campania promotionala este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, exclusiv in mediul online prin intermediul website-ului www.danonino.ro/ReclamaMea , in conformitate cu prezentul Regulament al Campaniei.

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

3.1. Campania se va desfasura in perioada 02 noiembrie 2020, ora 00:00:00 – 30 noiembrie 2020, ora 23:59:59, inclusiv (denumita in continuare “Perioada Campaniei”).

3.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial, acesta fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament Oficial pe parcursul Campaniei, prin intocmirea de Acte aditionale la prezentul Regulament, urmand ca modificarile sa intre in vigoare de la data autentificarii respectivelor Acte aditionale.

3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada si elemente Campaniei pe parcursul derularii acesteia, respectand conditiile de la art. 1.5.

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

4.1. Campania este deschisa participarii persoanelor fizice cu varsta de peste 18 ani, impliniti pana la data inceperii Campaniei, cetateni romani sau cetateni straini, rezidenti in Romania, sau cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania.

4.2. La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:

a) prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) Organizatorului;

b) prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) Agentiei;

c) prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) prestatorilor de servicii de leasing de personal ai Organizatorului, indiferent de locatia Organizatorului in care sunt alocati acesti prepusi;

d) prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajatii) prestatorilor de servicii de orice fel ai Organizatorului, care presteaza aceste servicii in interiorul sediului social, al punctelor de lucru, al depozitelor, si al oricaror imobile/locatii in cadrul carora Organizatorul isi desfasoara activitatea. Se aplica prezenta prevedere indiferent de tipul de activitate pe care angajatii acestor prestatori o desfasoara, sau de timpul pe care il petrec in imobilele/locatiile in cadrul carora Organizatroul isi desfasoara activitatea;

e) membrii familiilor prepusilor mentionati la punctele a) – d) de mai sus (insemnand copii, parinti, sot/sotie, frate/sora);

f) persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor sub varsta minima acceptata conform prezentului Regulament.

SECTIUNEA 5. PRODUSE PARTICIPANTE

 

5.1. In cadrul Campaniei participa toate produsele Danonino, comercializate/distribuite de catre Societatea Danone ‐ Productie si Distributie de Produse Alimentare S.R.L. , pe teritoriul Romaniei, denumite in continuare “Produse Participante”.

SECTIUNEA 6. DEFINITII, TERMENI SI MECANISMUL CAMPANIEI

 

Definitii termeni:

6.1. Website: www.danonino.ro/ReclamaMea

6.2. Numar infoline : 021.528.88.18 (numarul de telefon alocat infoline-ului apartine retelei Digital Cable Systems; tariful de apelare al acestui numar national este la valoarea standard nationala in functie de reteaua din care este apelat), disponibil intre orele 10:00 - 18:00, de luni pana vineri, exceptand sarbatorile legale

6.3. Utilizator: persoana care are acces la internet si utilizeaza internetul pentru accesarea paginilor web.

6.4. Videoclipul de inscriere: pentru inscrierea in Concurs, participantul impreuna cu copilul sau / copilul pentru care este reprezentant legal trebuie sa creeze un videoclip de tip Reclama pentru un produs participant in Campanie Danonino, iar astfel trebuie sa apara in cadru cel putin unul dintre produsele Danonino. Videoclipul trebuie sa aiba durata de minimum 15 secunde si de maximum 1 minut. Copilul trebuie sa aiba varsta de minim 3 ani impliniti la data inceperii prezentei Campanii si nu poate aparea in nicio ipostaza sau secventa din video singur, ci doar insotit de parintele/ tutorele legal care inscrie videoul in cadrul prezentei Campanii.

6.5. Participant : persoana care s-a inscris in Concurs conform mecanismului descris in prezentul Regulament, identificata unic prin numarul de telefon mobil de contact.

 

Mecanismul Campaniei

Inscrierea in Campanie in perioada 02 noiembrie 2020, ora 00:00:00 – 30 noiembrie 2020, ora 23:59:59

7.1. In Etapa 1 participantul trebuie:

a. sa acceseze in perioada 02 noiembrie 2020, ora 00:00:00 – 30 noiembrie 2020, ora 23:59:59 website-ul Concursului www.danonino.ro/ReclamaMea si sa actioneze butonul Inscrie-te;

b. sa completeze formularul de inscriere in Campanie, respectiv participantul trebuie sa completeze corect formularul ce contine campurile enumerate in continuare:

i. Completarea campului obligatoriu corespunzator numarului de telefon mobil, in format national de 10 cifre, la care poate fi contactat Participantul atat pentru validarea inscrierii prin trimiterea de catre Organizator a unui link unic via mesaj SMS pe numarul participantului pentru ca acesta din urma sa confirme inscrierea, precum si contactarea pe toata perioada Campaniei pentru ca de exemplu sa fie anuntat in legatura cu statusul inscrierii efectuate, respectiv daca aceasta este valida si afisata pe website-ul Campaniei sau invalidata, precum si pentru validarea si intrarea in posesie a Premiului in cazul in care este desemnat castigator;

ii. Completarea campului obligatoriu corespunzator numelui;

iii. Completarea campului obligatoriu corespunzator prenumelui;

iv. Adaugarea/ uploadarea obligatorie a videoului de inscriere. Videoul trebuie sa fie de tip Reclama pentru un produs participant in Campanie Danonino, respectiv trebuie sa apara in cadru cel putin unul dintre produsele Danonino, iar in imagini sa fie prezent un copil cu varsta minima de 3 ani, impliniti la data inceperii Campaniei, copil ce trebuie obligatoriu sa apara doar insotit de parinte/ tutorele legal care inscrie videoul in cadrul prezentei Campanii. Videoclipurile care contin secvente/ scene/ ipostaze in care copilul apare singur in cadru vor fi invalidate si nu vor participa in cadrul Campaniei. Videoul trebuie sa fie intr-unul dintre formatele mp4, mov, m4v sau 3gp si sa aiba dimensiunea de maxim 60MB si sa aiba durata de minim de 15 secunde si maxim 1 minut.

v. Completarea campului obligatoriu corespunzator Titlului oferit de participant reclamei video inscrise;

vi. Bifarea campului obligatoriu prin care participantul confirma ca a citit, inteles si este de acord cu Regulamentul Oficial al Campaniei “Pe locuri, fiti gata, actiune! Pune in scena reclama ta Danonino si castiga!” si ca a citit si a inteles Politica de Confidentialitate:

vii. Bifarea campului obligatoriu prin care confirma ca are peste 18 ani;

viii. Bifarea campului obligatoriu prin care confirma ca a inteles si este de acord cu urmatoarele:

Confirm ca sunt reprezentatul legal/parinte al minorului si ca sunt de acord ca DANONE PDPA SRL in calitate de Organizator al Campaniei promotionale “Pe locuri, fiti gata, actiune! Pune in scena reclama ta Danonino si castiga!”, avand sediul in Bucuresti, sector 2, strada Nicolae Canea nr 96, identificata prin Cod fiscal: 8961927, respectiv Cod Registrul Comertului: J40/9619/1996, sa utilizeze datele mele personale si ale copilului meu minor legate de aspectul nostru- inregistrari audio si / sau audio-vizuale in vederea publicarii pe website-ul de Campanie a videoului inscris pentru participarea voluntara la aceasta Campanie.

Sunt de acord ca datele mele personale si ale copilului meu minor legate de aspectul nostru- inregistrari audio si / sau audio-vizuale sa fie utilizate doar in conformitate cu scopurile mentionate in Regulamentul Campaniei disponibil aici fara plata unor compensatii materiale si pentru maximum 3 (luni) de la crearea acestora si fara a ne prejudicia imaginea ori drepturile noastre.

In cazul in care voi fi desemnat Castigator conform mecanismului inteleg si sunt de acord ca videoclipul inscris, impreuna cu datele personale constand in nume, localitate domiciliu si titlu videoclip sa fie publicate pe websiteul Campaniei, precum si in materiale de promovare in mediul online.

DANONE declara ca nu va utiliza datele mele personale si ale copilului legate aspectul nostru in vreun fel in care ar putea viola intimitatea sau reputatia noastra, precum si utilizarea acestor date pe orice suport pornografic, rasist sau xenofob sau sa le foloseasca in orice alt mod daunator.

Prin prezenta declar ca am fost familiarizat cu drepturile care decurg din procesarea datelor mele personale si ale copilului rezultate din dispozitiile legislatiei relevante privind protectia datelor cu caracter personal si a vietii private, in special Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentul European, respectiv dreptul de acces la datele cu caracter personal, la rectificarea sau stergerea acestora, la o limitare a prelucrarii datelor, la dreptul de opozitie la aceasta prelucrare, la dreptul de portabilitate a datelor, precum si dreptul de a depune o plangere impotriva DANONE, la Autoritatea pentru Protectia Datelor. Aceste drepturi precum si solicitarea de informatii suplimentare, pot fi exercitate, prin inregistrarea unei cereri in acest sens pe pagina noastra oficiala de internet, Sectiunea GDPR, prin accesarea urmatorului link: http://www.danone.ro/sesizari-gdpr/

De asemenea, am fost informat ca la cererea mea, pot retrage oricand prezentul consimtamant dreptul prin inregistrarea unei cereri in acest sens pe pagina oficiala de internet DANONE la Sectiunea GDPR ( http://www.danone.ro/sesizari-gdpr/ ), ceea ce inteleg ca ar avea ca si consecinta invalidarea participarii si descalificarea din campanie.

ix. bifarea campului obligatoriu prin care confirma ca este de acord cu publicarea in website-ul de Campanie a videoului inscris;

x. Accesarea butonului „Trimite”.

7.2. Necompletarea oricaruia dintre campurile obligatorii din formularul de Creare cont sau formularul de Inscriere sau completarea lor cu informatii/date inexistente sau incorecte duce la imposibilitatea validarii inscrierii sau la descalificarea ulterioara.

7.3. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru inscrierea unor date incorecte, incomplete sau a unor date care apartin altor persoane si isi rezerva dreptul de a face verificari oricand considera de cuviinta si de a descalifica inscrierile care nu respecta Regulamentul Oficial.

7.4. Dupa completarea formularului de inscriere de catre participant, acesta va primi automat un mesaj SMS, pe numarul de telefon mobil completat in formularul de inscriere, cu un link unic pe care acesta trebuie sa-l acceseze in termen de 24 de ore pentru a confirma astfel inscrierea.

7.5. Inscrierile confirmate prin accesarea link-ului primit via SMS vor fi verificate de catre reprezentantii Organizatorului, iar cele care indeplinesc si respecta conditiile prevazute in prezentul Regulament Oficial vor fi validate si afisate pe website-ul Campaniei in termen de maxim 2 zile lucratoare.

7.6. Inscrierile pentru care nu se efectueaza confirmarea prin accesarea link-ului primit via SMS sau pentru care se constata nerespectarea Regulamentului Oficial in cadrul procesului de verificare , vor fi invalidate si nu vor fi afisate in platforma online de Campanie.

7.7. Prin participarea la prezenta Campanie si avand in vedere specificul Campaniei, dar si cu scopul de a anunta public castigatorii si videourile pregatite de acestia, prin participarea la aceasta Campanie participantii inteleg si sunt de acord ca imaginea lor si videoclipurile inscrise de ei sa fie publicate pe websiteul Campaniei pe durata de desfasurare a Campaniei si pentru o perioada de maxim 3 luni de la finalizarea Campaniei;

7.8 Castigatorii desemnati in cadrul Campaniei conform mecanismului inteleg si sunt de acord ca imaginea lor si videoclipurile inscrise de ei si titlul aferent, impreuna cu numele si localitatea de domiciliu sa fie publicate pe websiteul Campaniei pe durata de desfasurare a Campaniei.

7.9 In cazul in care un participant notifica Organizatorul prin modalitatile prezentate in Regulamentul Campaniei ca doreste stergerea videoclipului inscris in perioada de desfasurare a Campanie, inscrierea care are la baza respectivul video va fi invalidata si nu va fi luata in considerare.

Reguli generale de continut si dispozitii referitoare la participarea in Concurs:

7.10. Un participant unic identificat prin datele personale poate efectua o singura inscriere valida in cadrul prezentei Campanii. In situatia in care un participant efectueaza mai multe inscrieri, iar acestea se incadreaza de exemplu in intervalul de timp in care mai multe inscrieri ale acestuia sunt in etapa de validare, prima inscriere efectuata conform Regulamentului oficial va fi validata, restul fiind invalidate.

7.11. Pentru efectuarea inscrierii valide in prezentul Concurs, participantul impreuna cu copilul sau / copilul pentru care este reprezentant legal trebuie sa creeze un videoclip de tip Reclama pentru un produs participant in Campanie Danonino, iar astfel trebuie sa apara in cadru cel putin unul dintre produsele Danonino. Videoclipul trebuie sa aiba durata de minimum 15 secunde si de maximum 1 minut. Copilul trebuie sa aiba varsta de minim 3 ani impliniti la data inceperii prezentei Campanii si nu poate aparea in nicio ipostaza sau secventa din video singur, ci doar insotit de parintele/ tutorele legal care inscrie videoul in cadrul prezentei Campanii.

7.12. Videoclipurile care incalca aceste reguli vor fi descalificate pentru neindeplinirea termenilor si conditiilor Regulamentului oficial. Specificatiile generale pentru crearea Videoului de inscriere sunt urmatoarele:

a. Videoclipul nu trebuie sa aiba durata mai mica de 15 secunde si nici sa depaseasca 1 minut. Daca acesta durata nu este respectata, inscrierea va fi considerata invalida;

b. Prezentarea videoclipului trebuie sa fie in limba romana;

c. Videoul trebuie sa fie intr-unul dintre formatele mp4, mov, m4v sau 3gp si sa aiba dimensiunea de maxim 60MB;

d. Daca sunt folosite melodii ca fundal sonor al videoclipului sau alte elemente auxiliare Participantii au obligatia si responsabilitatea de a detine drepturile necesare utilizarii acestor materiale, conform legilor in vigoare. Organizatorul nu este responsabil pentru eventuale litigii legate de drepturi de autor.

7.13. Participantul este responsabil sa detina acordurile tuturor persoanelor/ figurantilor pentru aparitia lor in videoclipul cu care participa in prezentul Concurs, Organizatorul neavand nicio obligatie fata de persoanele alese de Participanti, furnizori s.a.m.d. La o eventuala solicitare a Organizatorului, Participantul trebuie sa fie in masura sa prezinte dovezi intr-o forma acceptabila pentru Organizator, ca persoanele care apar in videoclip si-au dat acordul pentru acest lucru.

7.14. In situatia in care se folosesc figuranti, participantii au obligatia de a informa si a solicita acordul persoanelor care se regasesc in videoclipurile realizate inainte de a se inscrie in Concurs.

7.15. Organizatorul nu-si asuma raspundere si nu va putea fi facut parte in niciun litigiu generat de nesolicitarea acordului mai sus mentionat. Orice litigiu dintre participanti si persoanele care se regasesc in videoclipuri se va rezolva pe cale amiabila sau prin intermediul instantelor judecatoresti.

7.16. Organizatorul nu are nicio obligatie legala sau de natura materiala fata de persoanele ale caror imagini apar in videoclipurile inscrise de Participanti in Concurs si nu va acorda niciun fel de premiu sau compensatie niciunei alte persoane in afara de castigatorii desemnati conform prezentului Regulament Oficial.

7.17. Participantii au dreptul sa utilizeze orice recuzita doresc, cu toate acestea, numele / marca si logo-urile altor produse decat ale Organizatorului nu trebuie afisate sau mentionate in videoclip .

7.18. Prin inscrierea in aceasta Campanie participantii accepta prezentul Regulament Oficial si garanteaza ca informatiile utilizate in procesul de inscriere si participare sunt corecte si complete.

7.19. Prin incarcarea videoclipului, Participantii garanteaza ca aceste materiale sunt conforme cu specificatiile, cerintele, permisiunile si restrictiile privind continutul video si inteleg ca Organizatorul isi rezerva dreptul sa descalifice participantii care nu respecta Regulamentul oficial al Campaniei.

7.20. Videoclipurile sau imaginile incarcate in cadrul Campaniei trebuie sa fie 100% proprietatea Participantului.

7.21. Videoclipul cu care participantul se inscrie in campanie nu trebuie sa contina materiale care incalca drepturile altei persoane, inclusiv, dar fara a se limita la drepturile de confidentialitate, publicitate sau de proprietate intelectuala sau care constituie o incalcare a drepturilor de autor.

7.22. Nu sunt permise videoclipuri care discrediteaza Organizatorul si nu este permisa folosirea unui limbajul licentios.

7.23. Videoclipurile sau imaginile nu trebuie sa contina materiale necorespunzatoare, indecente, obscene, defaimatoare sau calomnioase. Videoclipurile nu trebuie sa contina materiale care promoveaza bigotismul, rasismul, ura sau vatamarea impotriva oricarui grup sau individ sau promoveaza discriminarea bazata pe rasa, sex, religie, nationalitate, handicap, orientare sexuala sau varsta. Videoclipurile nu trebuie sa contina un material care este ilegal, sau contrar legilor si reglementarilor din Romania.

7.24. Organizatorul nu este responsabil pentru materialele suport folosite de catre Participanti, ca de exemplu dar fara a se limita la melodii suport, materiale de continut auxiliare etc, iar daca apar litigii referitoare la aceste materiale suport acestea se vor rezolva direct, fara implicarea Organizatorului, intre Participant si persoana/ persoanele/ entitatile care formuleaza plangerile.

7.25. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru videoclipurile pierdute, furate, deteriorate, incomplete, incorecte, inteligibile, deformate, sau directionate gresit; toate acestea vor fi invalidate. In cazul unui litigiu cu privire la orice videoclip, titularul autorizat al numarului de telefon mobil utilizat pentru inregistrare va fi considerat ca fiind Participantul si trebuie sa se conformeze Regulamentului Oficial.

7.26. Organizatorul isi asuma dreptul de a descalifica un Participant in cazul in care acesta atenteaza verbal sau emotional la adresa altor Participanti din cadrul Concursului. De asemenea, isi asuma si dreptul de a descalifica orice Participant care a demonstrat un comportament in contradictie cu valorile Organizatorului, cum ar fi un comportament: agresiv, rasist, necorespunzator, indecent, obscen, defaimator sau calomnios cu privire la alti participanti, inclusiv in eventualitatea in care se exprima public si/sau pe canalele de socializare.

7.27. Participantii nu au voie sa introduca datele persoanele ale altor persoane la inscrierea in campanie. Datele personale trebuie sa le apartina si sa fie reale si corecte.

 

SECTIUNEA 8. PREMIILE SI VALOAREA ACESTORA. PROCEDURA DE ACORDARE A PREMIILOR

Premiile si valoarea acestora :

8.1. In cadrul prezentei Campanii se vor acorda 223 premii grupate in 3 categorii de premii, dupa cum urmeaza:

a. Premii mari: se vor acorda 3 premii mari constand fiecare in cate un cort de interior pentru copii. Valoarea unitara a premiului mare este de 328 lei, TVA inclus, iar valoarea totala a acestei categorii de premii este de 984 lei, TVA inclus.

b. Premii medii: se vor acorda 20 premii medii, fiecare premiu constand in produse Danonino pentru 1 luna. Valoarea unitara a unui premiu mediu este de 69 lei, TVA inclus, iar valoarea totala a acestei categorii de premii este de 1.380 lei, TVA inclus.

c. Premii mici: se vor acorda 200 premii mici, fiecare premiu constand intr-o mascota de plus Dino. Valoarea unitara a unui premiu mic este de 11,23 lei, TVA inclus, iar valoarea totala a acestei categorii de premii este de 2.246 lei, TVA inclus.

8.2. Valoarea totala estimata a premiilor acordate in cadrul prezentei Campanii este de 4.610 lei, TVA inclus.

Procedur a de acordare a premiilor:

 

8.3. Extragerile premiilor oferite in cadrul Campaniei vor fi acordate prin tragere la sorti automata ce se va efectua de catre Agentie, utilizand un program computerizat specializat de extragere aleatorie automata si va avea loc in termen de 5 zile lucratoare de la finalizarea Campaniei. La extragere participa toate inscrierile valide ale participantilor.

8.4. Pentru fiecare premiu se va extrage 1 (un) potential castigator si cate 3 (trei) rezerve pentru fiecare potential castigator.

8.5. Ordinea extragerii premiilor este urmatoarea: se vor extrage mai intai castigatorii premiilor mari, apoi castigatorii premiilor medii, apoi castigatorii premiilor mici si dupa aceea rezervele pentru fiecare castigator in parte.

8.6. Un participant identificat prin acelasi numar de telefon mobil si/sau date personale poate castiga un singur tip de premiu pe intreaga durata a Campaniei.

 

SECTIUNEA 9. PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA, VALIDAREA SI PRIMIREA PREMIILOR

9.1. Pana la validarea finala, un Participant va fi numit “ potential castigator” si trebuie sa indeplineasca urmatorii pasi pentru a fi declarat castigator final: revendicarea telefonica si validarea finala. Neindeplinirea sau indeplinirea incompleta a oricarei etape de catre un potential castigator, conduce la invalidarea acestuia si apelarea la rezerve, in ordinea in care acestea au fost extrase.

Revendicarea telefonica:

9.2. Dupa finalizarea Campaniei si efectuarea extragerii, potentialii castigatori vor fi contactati de catre Agentie, in termen de 3 (trei) zile lucratoare, pe numarul de telefon cu care s-a efectuat inscrierea, in vederea revendicarii premiului castigat. Agentia va efectua maxim 3 apeluri in acest termen, iar in cazul in care potentialul castigator nu poate fi contactat (prin imposibilitate de contactare se intelege de exemplu dar fara a se limita la situatiile in care numarul de telefon nu este alocat, telefonul este inchis sau numarul respectiv nu poate fi contactat, nu se afla in aria de acoperire etc.), sau in timpul apelului telefonic nu poate confirma participarea in Campanie, acesta va fi invalidat.

9.3. Potentialii castigatori invalidati nu vor beneficia de nicio despagubire din partea Organizatorului.

9.4. In vederea revendicarii premiului, potentialului castigator i se va solicita:

a) sa confirme participarea sa in Campanie;

b) agentia va informa potentialul castigator cu privire la scopul colectarii si prelucrarii datelor cu caracter personal care sunt necesare pentru validarea si atribuirea premiului si vor fi stocate in concordanta cu legile locale fiscale. Participantul trebuie sa isi ofere acordul in caz contrar premiul nu poate fi revendicat si, deci, va fi invalidat.

c) sa comunice daca este/nu este angajatul uneia din companiile implicate in organizarea Campaniei mentionate in Regulamentul Oficial sau ruda de gradul I cu o persoana angajata la una din companiile respective;

d) sa comunice urmatoarele date personale: nume si prenume si adresa de livrare a premiului prin curier.

9.5. In cazul in care pasul de revendicare nu a fost indeplinit cu succes de catre potentialul castigator, mai exact articolul anterior nu a fost indeplinit integral, premiul va fi invalidat.

9.6. In situatia in care au fost respectate toate prevederile Regulamentului Oficial, mai exact etapa de revendicare a fost indeplinita cu succes de catre potentialul castigator, se va trece la etapa de validare finala.

Validarea finala:

 

9.7. Atat pentru Premiul Mare cat si pentru P remiile Medii si Premiile Mici, validarea finala va avea loc in momentul livrarii premiului prin intermediul curierului in calitate de reprezentant al Organizatorului, la adresa de livrare indicata de potentialul castigator in pasul de revendicare. Curierul confrunta datele mentionate de Organizator pe colet cu datele personale din actul de identitate al potentialului castigator. Daca aceste date corespund, curierul va preda premiul castigatorului, iar cei doi, curierul si castigatorul, vor semna Procesul Verbal de predare-primire premiu. In cazul in care potentialul castigator nu face demersurile firesti de a se intalni cu curierul pentru a intra in posesia premiului, nu este la locatie, nu raspunde la telefon, acesta va fi invalidat si pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului.

9.8. Expedierea premiilor se va face prin curier, prin grija directa a Organizatorului si/ sau a reprezentantilor Organizatorului, in termen de maxim 60 de zile lucratoare din momentul revendicarii telefonice.

 

Alte clauze referitoare la acordarea premiilor:

9.10. Premiile acordate in aceasta Campanie, potrivit Regulamentului Oficial, nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea premiilor in bani. In cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul respectiv va ramane la dispozitia Organizatorului.

9.11. Organizatorul nu-si asuma raspundere pentru situatiile in care Participantii au comunicat o adresa gresita sau nu se mai afla la adresa comunicata la pasul de revendicare pentru livrare, iar din aceste motive nu pot intra in posesia premiului si nici nu este obligat sa efectueze mai mult de o livrare sau livrarea la o alta adresa.

9.12. Castigatorul premiului nu poate ceda premiul, in integralitatea sau partial, unei alte persoane.

9.13. In cazul in care castigatorul premiului este o persoana lipsita de capacitatea de exercitiu ori are capacitate restransa de exercitiu sau prezinta handicap ce limiteaza capacitatea de a comunica acesta este indreptatit sa intre in posesia castigului numai in prezenta reprezentantului sau legal.

9.14. Premiile acordate in cadrul prezentei Campanii pot fi revendicate si/sau pot fi livrate doar pe teritoriul Romaniei si nu poate fi inlocuite cu alte beneficii.

9.15. Numele castigatorilor Premiilor acordate, precum si premiile castigate de acestia, vor fi publicate pe website dupa validarea finala a acestora, potrivit prevederilor legale. Organizatorul isi rezerva dreptul de a afisa numele castigatorilor si in timpul procesului de validare, utilizand de fiecare data mentiuni corespunzatoare, spre exemplu, insa fara a se limita la: in curs de revendicare, in curs de validare, validat etc. Avand in vedere aspectul detaliat anterior, Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida si de a nu livra premii acelor participanti care incearca obtinerea de castiguri utilizand numere de telefon diferite, indiferent daca numele acestora au fost facute publice sau nu.

9.16. Pentru acuratetea informatiilor si ulterioare verificari, toate convorbirile telefonice, formularele electronice si/sau comunicarea prin email ce se vor derula intre Agentie si Participanti sau Organizator si Participanti, vor fi inregistrate si stocate un termen de 6 luni, in acord cu legislatia privind telecomunicatiile.

9.17. In situatia in care castigatorul isi va exprima dezacordul cu privire la inregistrarea convorbirilor telefonice, reprezentantii Organizatorului vor pune la dispozitia acestuia un numar de fax sau adresa de e-mail, prin intermediul caruia pot comunica in forma scrisa. La randul sau, castigatorul are obligatia de a pune la dispozitia Organizatorului un numar de fax sau adresa de e-mail unde poate primi corespondenta.

 

SECTIUNEA 10. RESPONSABILITATE/LIMITAREA RASPUNDERII IN CADRUL CAMPANIEI

10.1. Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea si derularea Campaniei promotionale nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea participarii datorita unor cauze care nu depind direct de ei, cum ar fi defectiuni tehnice ale operatorilor de internet, probleme cu reteaua electrica, erori cauzate de intreruperea neasteptata a serviciului de hosting al website-ului www.danonino.ro/ReclamaMea sau alte motive independente de Organizator. Prin inscrierea in Campania promotionala, Participantii sunt de acord sa respecte Regulamentul Oficial, precum si toate deciziile luate de catre Organizator si colaboratorii sai in toate aspectele legate de implementarea acesteia.

10.2. Organizatorul Campaniei si Agentia:

a) nu sunt raspunzatori pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiului dupa momentul primirii acestuia de catre castigator, din partea Organizatorului;

b) nu sunt raspunzatori de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu premiul, indiferent de natura acestor prejudicii.

10.3. Prin participarea la Campanie, Participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta si este de acord cu urmatoarele:

a) Participantul este singurul raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;

b) Participantul este de acord cu prelucrarea datelor personale in conditiile si in scopul declarat prin acest Regulament Oficial.

10.4. Organizatorul Campaniei si Agentia nu isi asuma raspunderea, incluzand dar fara a se limita la, pentru situatiile in care un potential castigator comunica in mod eronat sau nu mai este disponibil la datele de contact comunicate pentru intrarea in posesia premiului.

10.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate, fara ca Organizatorul sa aiba obligatia de a anunta Participantii care au efectuat respectivele participari invalide.

10.6. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei si imaginea acesteia.

10.7. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru validitatea datelor personale furnizate de catre Participanti.

10.8. Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari ce apar ulterior termenelor stabilite in prezentul Regulament Oficial sau ulterior incheierii Campaniei promotionale.

10.9. Daca sunt identificate cazuri de fraudare a inscrierilor, Organizatorul are dreptul de a nu pune in posesia castigatorului premiul astfel obtinut sau de a solicita restituirea premiului sau a contravalorii premiului astfel primit si de a urmari din punct de vedere juridic (prin intermediul organelor de cercetare si/sau instante judecatoresti) respectivele persoane pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

10.10. Dupa inmanarea premiului sau dupa ce castigatorul a beneficiat de premiul castigat conform Regulamentului, orice obligatie de natura morala si/sau financiara a Organizatorului fata de castigator inceteaza.

SECTIUNEA 11. ASPECTE LEGALE CU PRIVIRE LA PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

11.1. Conform Regulamentului general privind protectia datelor 95/46/CE (”GDPR”), Organizatorul si societatile comerciale implicate mentionate la art 1 in organizarea prezentei Campanii, prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor pentru scopurile si in conditiile mai jos prezentate.

11.2. Scopurile prelucrarii datelor. Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, prelucreaza datele cu caracter personal enumerate in art. 11.3. de mai jos, ce sunt furnizate direct de catre participanti in vederea participarii la Campania promotionala, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate si in conformitate cu dispozitiile legale, pentru indeplinirea urmatorul scop:organizarea si desfasurarea Campaniei Pe locuri, fiti gata, actiune! Pune in scena reclama ta Danonino si castiga!” (”Campania”) bazata pe inscrierea participantilor pe website-ul Campaniei, in urma caruia Organizatorul acorda conform mecanismului Campaniei, premiile mentionate la Sectiunea 8;

11.3. Datele cu caracter personal prelucrate. Pentru scopul organizarii si defasurarii Campaniei Pe locuri, fiti gata, actiune! Pune in scena reclama ta Danonino si castiga!” bazata pe inscrierea participantilor pe website-ul Campaniei, in urma caruia Organizatorul acorda conform mecanismului Campaniei, premiile mentionate la Sectiunea 8., Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, vor prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal (” Datele Personale”): nume, prenume, numar de telefon, imagine video, vor fi prelucrate doar in vederea participarii in cadrul campaniei, iar urmatoarele categorii de date cu caracter personal (”Datele Personale”): nume, prenume, numar de telefon, imagine video si adresa de corespondenta vor fi prelucrate in vederea indeplinirii de catre Organizator a obligatiilor prevazute de Codul Fiscal pentru a putea atribui si inmana premiile Campaniei.

11.4. Scopurile prelucrarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in vederea:

i) Organizarea si desfasurarea campaniei

ii) Desemnarea si validarea castigatorilor

iii) Atribuirea premiilor si indeplinirea obligatiilor financiar-contabile ale Operatorului. In cazul anuntarii telefonice a castigatorilor de catre Agentie, convorbirile telefonice care contin date personale ale participantilor la Campanie vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba in eventualele contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite in Campanie.

11.5. Temeiul prelucrarii. Mentionam ca datele cu caracter personal enumerate mai sus sunt prelucrate in temeiul executarii contractului reprezentat de Regulamentul Oficial al Campaniei Pe locuri, fiti gata, actiune! Pune in scena reclama ta Danonino si castiga!” .

11.6. Colectarea datelor cu caracter personal. Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, colecteaza datele cu caracter personal ale participantilor la Campania Pe locuri, fiti gata, actiune! Pune in scena reclama ta Danonino si castiga!” direct de la acestia prin completarea (i) formularului electronic de inscriere in Campanie si (ii) prin chestionarul telefonic in etapa de revendicare premiu a Campaniei.

11.7. Destinatarii datelor cu caracter personal

Categoriile de destinatari catre care pot fi transmise datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator sunt urmatoarele:

(i) Imputernicitilor Operatorului – S.C. SYSCOM DIGITAL S.R.L.

(ii) companiilor din acelasi grup cu Organizatorul;

(iii) autoritatilor competente, conform prevederilor legale in vigoare;

(iv) publicului, in ceea ce priveste participantii castigatori.

Datele personale sunt prelucrare in scopurile mentionate in prezentul regulament. Datele vor fi stocate pentru o durata de maxim 3 luni care incepe sa curga la finalizarea campaniei, cu exceptia castigatorilor ale caror date cu caracter personal vor fi stocate pentru o perioada de 5 ani, in deplina conformitate cu legislatia fiscala. Pentru transmiterea catre situatia in care vom fi obligati de lege sau de o autorite de reglementare vom divulga datele dumneavoastra cerute de respectiva reglementare catre autoritati publice.

11.8. Durata prelucrarii. Pentru indeplinirea scopului de organizare si defasurare a Campaniei Pe locuri, fiti gata, actiune! Pune in scena reclama ta Danonino si castiga!” datele vor fi prelucrate pe o durata de maxim 3 luni de la finalizarea campaniei. Datele cu caracter personal ale participantilor vor fi stocate exclusiv pentru indeplinirea scopurilor mentionate mai sus, iar Organizatorul va evalua in mod periodic necesitatea de prelucrare a respectivelor date. Dupa incetarea duratei de prelucrare determinata conform celor de mai sus, datele participantilor vor fi sterse din baza de date Danone si ale furnizorilor determinati prin prezentul regulament carora Danone le-a transmis datele (ex. Agentia Digitala).

Datele cu caracter personal ale castigatorilor vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare.

11.9. Securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal. Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, se angajeaza sa prelucreze datele furnizate numai in scopurile specificate mai sus, sa pastreze confidentialitatea si siguranta prelucrarii, in conformitate cu dispozitiile legii si sa nu dezvaluie datele furnizate catre terte parti altfel decat s-a indicat mai sus sau in alte cazuri decat cele prevazute de lege. Mentionam ca in mod constant Organizatorul evalueaza si imbunatateste masurile de securitate implementate pentru a asigura protectia datelor cu caracter personal pe care le prelucreaza si verifica ca toti destinatarii datelor sa asigure cel putin acelasi nivel de protectie a datelor.

11.10. Drepturile participantilor. In contextul prelucrarii datelor cu caracter personal, participantii au urmatoarele drepturi:

a) Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate – insemnand dreptul de a obtine din partea Organizatorului o confirmare ca prelucreaza sau nu date cu caracter personal care privesc participantul si, in caz afirmativ, accesul la datele respective si conditiile in care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri in acest sens utilizand datele de contact de mai jos;

b) Dreptul de a solicita rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal – insemnand posibilitatea de a ne solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau stergerea datelor participantilor in anumite cazuri, prin adresarea unei solicitari in acest sens utilizand datele de contact de mai jos;

c) Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii – insemnand dreptul de obtine din partea Organizatorului restrictionarea prelucrarii in anumite cazuri, respectiv atunci cand (i) participantul considera ca datele prelucrate de Organizator sunt inexacte, pana la rectificarea acestora; (ii) prelucrarea este ilegala, dar participantul nu doreste sa stergem datele; (iii) Organizatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopurile mai sus mentionate, dar participantul le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau (iv) participantul s-a opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verificam daca drepturile legitime ale Organizatorului prevaleaza asupra drepturilor participantului;

d) Dreptul participantului de a-si retrage consimtamantul asupra prelucrarii – in cazul in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul participantului, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pana la la acel moment;

e) Dreptul de opozitie – insemnand dreptul participantului de a se opune prelucrarii din motive legate de situatia particulara in care se afla, atunci cand prelucrarea se intemeiaza pe interesele legitime ale Organizatorului;

f) Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, inclusiv profilare – insemnand dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care ar produce efecte juridice asupra participantului sau l-ar afecta intr-o masura semnificativa;

g) Dreptul la portabilitatea datelor – insemnand posibilitatea de a solicita mutarea, copierea sau transferul datelor participantului existente in baza noastra de date catre o alta baza de date, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, doar in cazurile in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul participantului sau executarea unui contract si este efectuata prin mijloace automate;

h) Dreptul de a depune plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal ;

i)Dreptul de a va adresa instantelor de judecata competente.

Exercitarea drepturilor de mai sus poate fi efectuata in orice moment pe website-ul http://www.danone.ro/sesizari-gdpr

11.11. Responsabilul cu protectia datelor. Pentru orice intrebare sau orice aspect in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale participantilor, acestia sunt rugati sa acceseze website-ul http://www.danone.ro/sesizari-gdpr

 

SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE

 

12.1. Organizatorul nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiul oferit, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, impozit pe care Organizatorul este obligat sa il calculeze, potrivit premiilor pe care fiecare dintre acestia le ofera si a caror valoare o suporta, sa il retina si sa il vireze la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 227/2015, articolele 108-110, privind Codul Fiscal.

 

SECTIUNEA 13. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

13.1. Prezenta Campanie promotionala poate inceta inaintea termenului mentionat in Sectiunea 3 numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie promotionala, dar numai dupa intocmirea unui Act aditional la prezentul Regulament, document ce va fi facut public pe website-ul Campaniei promotionale www.danonino.ro/ReclamaMea .

SECTIUNEA 14. LITIGII

14.1. In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campania promotionala, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu se vor adresa pentru solutionare instantelor competente romane in jurisdictia carora se afla Organizatorul. Orice reclamatii sau sesizari referitoare la Campania promotionala se primesc in scris, la adresa Organizatorului pana la data de 31 decembrie 2020 (inclusiv).

SECTIUNEA 15. FORTA MAJORA

15.1. Pentru scopul acestui Regulament Oficial, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

15.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Daca va invoca forta majora, Organizatorul va comunica participantilor la Campanie existenta acesteia intr-un termen estimat de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

15.3. In intelesul prezentului Regulament Oficial pot sa constituie cazuri de forta majora urmatoarele evenimente, dar fara a se limita la:

a) pierderea bazelor de date care contin inscrierile in Campania promotionala;

b) avarierea sistemului informatic de stocare a datelor si alocare a premiilor;

c) tentative de frauda a mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace;

d) orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului Oficial si care poate interzice sau modifica termenii acestuia.

15.4. Enumerarea din articolul de mai sus nu este limitativa, fiind utilizata numai in scop exemplificativ.

SECTIUNEA 16. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

16.1. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

16.2. Regulamentul Oficial al Campaniei va fi disponibil gratuit pe website-ul Campaniei www.danonino.ro/ReclamaMea . De asemenea, Regulamentul poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la art. 1.1. de mai sus, pe toata durata de desfasurare a Campaniei.

16.3. Prezentul Regulament Oficial a fost redactat de catre Agentie, cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002 si a fost semnat si autentificat in prezenta unui notar public intr-un exemplar original si mai multe copii duplicat.

Organizator,

Danone ‐ Productie si Distributie de Produse Alimentare S.R.L.

Prin imputernicit

Syscom Digital S.R.L.